Artikel 1 van onze grondwet is er helder over. “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” Dit gelijkheidsbeginsel is de oprichtingsreden en belangrijkste kernwaarde van BIJ1.

De onlangs in het Nederlandse vertaalde en door orthodox christelijke kopstukken ondertekende Nashville-verklaring gaat direct tegen dit principe in. Zij is een directe aanval op homoseksuele, lesbische en transgender mensen en hun rechten. Ook ongehuwde mensen, partners in een polyamoureuze of polygame relatie en intersekse mensen worden aangevallen. BIJ1 wil hen, en met name degenen die lid zijn van een geloofsgemeenschap wiens voormannen de Nashville-verklaring hebben ondertekend, een hart onder de riem steken.

In een tijd waarin meer aandacht is voor gender- en sekse-diversiteit en variatie in seksualiteit, zien we niet alleen meer begrip en acceptatie, maar ook een steviger tegengeluid. En dat tegengeluid is maar al te vaak een opgewarmde brij van klassiek onbegrip en onverdraagzaamheid, overgoten met een religieus sausje. Tegelijkertijd strijden binnen religieuze gemeenschappen dappere LHBTQI+ mensen (en hun bondgenoten) tegen afwijzing en uitsluiting.

Binnen BIJ1 bestaat een grote diversiteit, ook op levensbeschouwelijk vlak. Onder onze leden, bestuurders, medewerkers en aanhang bevinden zich gelovigen en ongelovigen uit diverse stromingen. Op levensbeschouwelijk gebied hebben we dan ook regelmatig oprecht verschillende opvattingen. Wij waarderen en koesteren deze diversiteit en vinden elkaar steeds weer in de realisatie dat geen van ons de waarheid en wijsheid in pacht heeft. In het vormgeven van de wereld betrachten we juist de verschillen de ruimte te geven. Zo werken we aan een vrije, gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving.

De Nashville-verklaring staat vol aanvallen op de realiteit van menselijke diversiteit. De religieuze en politieke leiders die de Nashville-verklaring publiekelijk hebben ondertekend doen mensen schade aan. Allereerst anderen binnen hun eigen familie en geloofsgemeenschappen, maar ook in de bredere maatschappij. De ondertekenaars bestempelen de identiteit en het gedrag van deze mensen als zondig en onrein. En dat maakt de Nashville-verklaring onaanvaardbaar. Ze is uiterst gevaarlijk voor de mentale en fysieke gezondheid van hun medemens, en staat in de weg van liefdevolle vriendschappelijke, familiaire en gemeenschappelijke relaties.

Dat de ondertekenaars, waaronder SGP-leider Kees van der Staaij, hun theologische opvattingen gesloten formuleren maakt elk menselijk gesprek bij voorbaat monddood. Zo stellen zij in Artikel 10: “WIJ ONTKENNEN dat de goedkeuring van homoseksuele onreinheid of transgenderisme een moreel neutrale zaak is, waarover getrouwe christenen onderling van mening mogen verschillen.” In dat zelfde artikel zeggen ze bovendien dat steun aan LHBTQ mensen een zonde is.

Het is aan alle partijen in de Tweede Kamer die de Grondwet respecteren om zich uit te spreken tegen de religieuze haatzaaierij in de verklaring. Ook roept de ondertekening door van der Staaij de vraag op hoe ongrondwettelijk ideeën en gedrag van onze politici en politieke partijen moeten mogen zijn. In een democratie waarin een scheiding van kerk en staat grondwettelijk is vastgelegd, heeft het geen pas als leden van de Tweede Kamer op deze wijze discriminatie en uitsluiting prediken. Temeer omdat politici die binnen andere landen, culturen en religieuze overtuigingen hard veroordelen.

BIJ1 roept landelijke en lokale politieke partijen op om de mensen te ondersteunen die direct of indirect getroffen worden door deze verklaring en het religieus of politieke leiderschap van de ondertekenaars. Wij willen dat de ondertekenaars verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van LHBTQI+ mensen in hun gemeenschappen, of daarbuiten. Bovendien moet duidelijk worden of er handelingen volgen uit deze verklaring die ingaan tegen Artikel 1 van de grondwet en andere anti-discriminatie wetgeving.

Tot slot wensen wij mensen uit de getroffen gemeenschappen de kracht en de moed om op te staan tegen deze onverdraagzaamheid. We weten dat de liefde van een god van groot belang is, maar in welke god je ook gelooft, je liefdevolle steun aan je medemens zal Gods goedkeuring zonder enige twijfel dragen.

BIJ1-kleurenbalk